21 استاد مجرب
893 دانشجوی عضو
700 ساعت آموزش
72 دوره آموزشی برگزار شده